Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo - Hoặc qua đường bưu điện.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với tổ chức:

Bước 1: UBND cấp huyện muốn sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông công lập thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả.

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6
     Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
 Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hoặc qua đường bưu điện.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn xin sáp nhập, chia tách trường (Bản chính)
 
 2. Luận chứng khả thi gồm các nội dung - Việc sáp nhập, chia tách trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. - Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học. - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Các giải pháp * Về học sinh; * Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; * Về cơ sở vật chất; * Về tài chính khi sáp nhập, chia tách trường. - Hồ sơ về nhân sự: (Bản chính)
 
 3. * Danh sách dự kiến và lý lịch của Hiệu trưởng và các cán bộ quản lý của nhà trường sau khi sáp nhập, chia tách trường (Bản chính)
 
 4. Danh sách đội ngũ giáo viên, nhân viên sau khi sáp nhập, chia tách trường (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

Việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

c) Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
 Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 - Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/04/2007 về việc ban hành điều lệ  trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;