Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo - Hoặc qua đường bưu điện.
 Địa chỉ:  22 Lê Lợi, Tp Huế
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

 a) Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu Thành lập trường trung học phổ thông  lập hồ sơ theo quy định nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 1.3 Biểu này.

- Bước 2: Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức thẩm định (có biên bản). Nội dung biên bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị UBND tỉnh quyết định: thống nhất; không thống nhất hoặc chưa thành lập trường.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trình UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
 Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: 22 Lê Lợi, TP Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. 

 Thành phần hồ sơ:
 1. Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

- Sự cần thiết của việc thành lập trường;

- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

- Mục tiêu, nhiệm vụ của trường, chương trình và nội dung giáo dục;

- Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường;

- Tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính;

- Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

2. Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

3. Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

5. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

   
 Số lượng bộ hồ sơ:  04 bộ
 Thời hạn giải quyết:  40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- 20 (hai mươi) ngày  Sở GD&ĐT phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức thẩm định điều kiện thành lập trường, nếu đủ điều kiện (đã bổ sung đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của đoàn thẩm định) thì Sở Giáo dục và Đào tạo lập văn bản, dự thảo quyết định trình UBND tỉnh thông qua Sử Nội vụ.

- 20 (hai mươi) ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ và có văn bản thông báo cho cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết

 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

Điều kiện 1: Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Điều kiện 2: Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

 Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.