Tên thủ tục: Giải thể trường trung học phổ thông

Tên thủ tục:  Giải thể trường trung học phổ thông

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo - Hoặc qua đường bưu điện.
 Địa chỉ:  22 Lê Lợi, Tp Huế
 Trình tự thực hiện:
Bước 1. Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

Bước 2. Sở GD&ĐT (đối với trường THPT do UBND tỉnh ra quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường THPT tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ. Sở GD&ĐT báo cáo bằng văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.

Bước 3. Sở Nội vụ phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: 22 Lê Lợi, TP Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. 

  Thành phần hồ sơ:

1.  Trường trung học giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ gồm:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm điểm a khoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của sở giáo dục và đào tạo.

2. Trường trung học giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Tờ trình đề nghị giải thể của sở giáo dục và đào tạo.

 Số lượng bộ hồ sơ:
 04 bộ
 
Thời hạn giải quyết:
 20 ngày làm việc ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ ()
 Mẫu đơn, tờ khai  Không
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.