Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông

a) Đối với tổ chức hoặc cá nhân:

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân hoàn thành các thủ tục theo qui định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 36.3 Biểu này, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao hồ sơ cho phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông chuyên

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

2.2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: 22 Lê Lợi, TP Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

2.3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

i) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

ii) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

iii) Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ, gồm:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.5. Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không

2.6. Đối tượng thực hiện:  Tổ chức hoặc Cá nhân

2.7. Mẫu đơn, tờ khai: Không

2.8. Phí, lệ phí: Không

2.9. Kết quả: Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông

2.10. Yêu cầu, điều kiện:

  Điều kiện 1: Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

Điều kiện 2: Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

Điều kiện 3:  Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

Điều kiện 4:  Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp trường trung học phổ thông;

Điều kiện 5: Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

Điều kiện 6: Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

Điều kiện 7:  Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Trong thời hạn thụ lý hồ sơ, nếu Tổ chức hoặc cá nhân có đủ các điều kiện về hồ sơ và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục theo quy định được Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn thụ lý hồ sơ, nếu Tổ chức hoặc cá nhân không đủ hồ sơ và điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường.

2.11. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học.