GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ( 15 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 3
2 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
3 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
4 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 40 ngày làm việc ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 3
5 Tên thủ tục: Giải thể trường trung học phổ thông 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 3
6 Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 1
7 Thủ tục Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 2
8 Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 2
9 Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2
10 Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2
11 Thủ tục Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ngoài công lập) 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2
12 Thủ tục Giải thể trường Trung học phổ thông 30 ngày làm việc 2
13 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 2
14 Thủ tục Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 2
15 Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2
 
 TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO ( 2 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục xét tặng nhà giáo nhân dân 45 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
2 Thủ tục xét tặng nhà giáo ưu tú 45 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
 
 VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ ( 3 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc in bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh 10 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
2 Thủ tục Cấp lại bằng tốt nghiệp phổ thông, bổ túc 10 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
3 Thủ tục Điều chỉnh Văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch 10 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
 
 QUY CHẾ THI,TUYỂN SINH ( 8 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục Cấp phép dạy thêm, học thêm 04 ngày đối với giáo viên trực thuộc - 10 ngày đối với giáo viên không trực thuộc, trong đơn phải có xác nhận của UBND cấp xã. 2
2 Thủ tục Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng - 07 tháng kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ (từ tháng 3 đến ngày 05/10 hàng năm) 2
3 Thủ tục chuyển trường đến đối với học sinh Trung học phổ thông 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 2
4 Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông 07 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
5 Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông - 02 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
6 Thủ tục chuyển trường đi ngoại tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2
7 Thủ tục Cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng Tại Sở GD&ĐT: 15 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
8 Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - 45 ngày tại Sở GD&ĐT (việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT được tổ chức định kỳ vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm) 2
 
 KHÁC ( 2 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục Quản lý hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác theo chương trình Giáo dục thường xuyên - 07 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ 2
2 Thủ tục Tiếp nhận và thuyên chuyển viên chức (ngoài tỉnh, ngoài ngành) về công tác tại tỉnh 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2